چهار دقیقه تمرین انفجاری برای عضلات پایئن شکم

جدول مشخصات برنامه : چهار دقیقه تمرین انفجاری برای عضلات پایئن شکم
هدف:تحریک حداکثری عضلات هدف
عضله هدف:قسمت پائینی راست شکمی
عضلات کمکی:مورب خارجی ، مورب داخلی ،راست کننده های ستون فقرات
تعداد تکرارهرحرکت:۴تا۴۵ثانیه
تعداد حرکات:۳ حرکت
زمان اجرا:تقریبا ۴دقیقه
ابزار کمک ورزشی:
گروه سنی:
جنسیت:زن و مرد
توضیحات:
برای تحریک حداکثری عضلات شکمی باید برنامه ها را به صورت سوپرست یا جاینت ست یا … استفاده کنیم ،به نحوی که با انجام یک حرکت بدون استراحت به سراغ حرکت تکمیل کننده بعد و بعدی برویم و بعد از انجام چندحرکت مختلف برروی یک عضله ، به استراحت بپردازیم.
این کار باعث تحریک هرچه بیشتر عضله هدف شده و رشد و تقویت بهتری را در انجام اینگونه حرکات شاهد خواهیم بود.
از این تمرین میتوانید بعد از تمرینهای اصلی خود برای تقویت عضلات شکمی خود استفاده کنید که نیاز به هیچ ابزار کمک ورزشی هم ندارد.
اگر خواهان از بین بردن چربی های شکمی خود هستید میتوانید از برنامه های متنوع و جذاب و حساب شده موجود در قسمت محصولات سایت استفاده کنید.


برنامه های پیشنهادی برای شما:

دوره ذهن ورزشکارذهن ورزشکار
برنامه یک ماهه فول بادی (تمام بدن) سطح ۱همیار اسپورت
برنامه فرم دهی به عضلات باسنو ران و کاهش سلولیتهابرنامه تمرینی فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیتها
برنامه سیکس پک ،کاهش چربی های شکمیهمیار اسپورت